12 December 2009

Teori-teori tentang Motivasi

Menurut teori Keperluan, manusia termotivasi untuk bertingkah laku
adalah kerana ingin memenuhi bermacam-macam keperluan seperti
berikut:

1. Keperluan fizikal, iaitu meliputi keperluan makan, minum, seks
atau kenikmatan dan keselamatan fizikal lainnya. Oleh kerana itu
sekolah hendaknya menyediakan persekitaran yang menimbulkan
kenikmatan, keamanan secara fizikal bagi para pelajar, sehingga
mereka merasa senang dan nyaman dalam belajar.

2. Keperluan emosional, iaitu meliputi keperluan untuk mencapai
prestasi dan harga diri. Ini dijadikan dorongan yang memotivasi
dalam belajar dengan cara melibatkan pelajar dalam menentukan tujuan
dan aktiviti untuk mencapai tujuan belajar. Aktiviti belajar
hendaklah benar-benar bermanfaat bagi pelajar. Tugas-tugas belajar
hendaklah cukup mencabar pelajar untuk berusaha secara maksimum,
tidak terlalu mudah dan tidak pula terlalu sukar. Urutan-urutan
aktiviti belajar hendaklah diatur sedemikian rupa sehingga pelajar
benar-benar dapat berhasil dalam belajar, sekalipun dia adalah
pelajar yang lembab. Dalam hal ini guru memperlakukan pelajar dengan
penuh manusiawi dan menhormati serta menghargai mereka.

3. Keperluan kognitif, iaitu meliputi keperluan untuk berhasil
menciptakan atau memecahkan suatu suasana konflik atau hal-hal yang
saling bertentangan dan keperluan untuk mendapatkan rangsangan.
Untuk itu guru perlu memberi tahu pelajar tentang tujuan pelajaran
sehingga mereka mengetahui keberhasilan yang bagaimana yang
diharapkan untuk mereka capai. Berbagai macam cara penyajian dapat
dilaksanakan, seperti melalui teka-teki, pertanyaan yang mengundang
perdebatan atau berbagai pendapat untuk menjawabnya, memunculkan
pandangan-pandangan yang berlawanan atau berbeza atau aneh sehingga
pelajar-pelajar terangsang untuk berfikir dan membahasnya.
Menyediakan rangsangan dengan memberikan maklumat baru dan
berkualiti melalui ceramah, demonstrasi dan perbincangan.Abraham Maslow, seorang pakar motivasi terkenal dan pencipta teori
keperluan mengemukakan suatu hubungan hirarki di antara pelbagai
keperluan. Menurutnya jika keperluan pertama terpuaskan atau
terpenuhi, maka keperluan kedua dirasakan oleh individu sangat
penting untuk dipuaskan. Demikian seterusnya sampai keperluan yang
paling tinggi, iaitu keperluan aktualisasi diri.Para pakar Humanistik menitik-beratkan pentingnya motivasi dari
dalam diri sendiri (self-motivation). Mereka menganjurkan agar guru-
guru mendorong berkembangnya rasa ingin tahu dan minat semulajadi
pelajar dalam belajar. Para pakar Behavioristik pula menekankan
pentingnya persekitaran dalam menciptakan kondisi yang memotivasi
pelajar. Mereka menganjurkan agar guru mengaitkan belajar dengan
rangsangan yang menimbulkan perasaan senang dan membentuk tingkah
laku pelajar melalui pemberian hadiah atau berbagai penguatan
lainnya.


4. MOTIVASI DI DALAM KELAS

Dengan memahami teori-teori yang termasyhur tentang motivasi, maka
guru dapat mengembangkan lapan (8) jenis motivasi di dalam kelas,
iaitu: (1) motivasi tugas; (2) motivasi aspirasi; (3) motivasi
persaingan; (4) motivasi afiliasi; (5) motivasi kecemasan; (6)
motivasi menghindar; (7) motivasi penguatan; dan (8) motivasi yang
diarahkan oleh diri sendiri.Motivasi tugas adalah motivasi yang ditimbulkan oleh tugas-tugas
yang ditetapkan sama ada oleh guru, murid sendiri, mahupun yang
dirancangkan oleh guru dan murid secara bersama-sama. Pelajar yang
memiliki motivasi tugas memperlihatkan keterlibatan dan ketekunan
yang tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar. Motivasi tugas
hendaklah dibangun di dalam diri pelajar dan ini dapat dilakukan
oleh guru kalau dia mengetahui cara-caranya.

Motivasi aspirasi yang tinggi tumbuh dengan subur kalau pelajar
memiliki perasaan sukses. Perasaan gagal dapat menghancurkan
aspirasi pelajar dalam belajar. Oleh kerana itu guru jangan
menjadikan pelajar selalu gagal, walaupun ini bukan bermakna guru
harus menjadikan pelajar sukses terus menerus. Suatu konsep yang
harus ditanam oleh guru kepada pelajar agar ia memiliki aspirasi
yang tinggi adalah bahawa kesuksesan atau kegagalan ditentukan
oleh 'usaha', bukan oleh kemampuan atau kecerdasan.Persaingan yang sihat dapat menjadi motivasi yang kuat dalam
belajar. Namun memupuk rasa persaingan yang berlebih-lebihan, di
kalangan pelajar dalam belajar dapat menimbulkan persaingan yang
tidak sihat, kerana pelajar bukan menjadi giat belajar, tetapi
dengan berbagai cara berusaha mengalahkan pelajar lain untuk
mendapatkan status. Membangun persaingan dengan diri sendiri pada
setiap pelajar akan menimbulkan motivasi persaingan yang sihat dan
berkesan dalam belajar.Motivasi afiliasi adalah dorongan untuk melaksanakan kegiatan
belajar dengan sebaik-baiknya, kerana ingin diterima dan diakui oleh
orang lain. Pelajar-pelajar yang masih kecil berusaha meningkatkan
usaha dan prestasi dalam belajar agar dia dapat diterima dan diakui
oleh orang dewasa, iaitu guru dan ibu bapanya. Namun para remaja
lebih terdorong belajar untuk mendapatkan penerimaan dan perakuan
dari rakan sebaya. Oleh kerana itu, guru-guru yang mengajar pelajar-
pelajar yang masih kecil hendaknya memberikan perhatian dan
penghargaan yang penuh terhadap peningkatan usaha dan hasil belajar
yang ditampilkan oleh pelajar. Bagi pelajar remaja, guru hendaknya
dapat memanfaatkan kelompok untuk meningkatkan usaha dan prestasi
belajar ahli kelompok.Kecemasan dapat mendorong usaha dan hasil belajar. Tetapi kecemasan
yang berlebihan dapat menurunkan keghairahan dan hasil belajar.
Pelajar yang telah memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar jika
mengalami kecemasan dapat menurunkan motivasinya itu. Demikian juga
dengan pelajar-pelajar yang memiliki kecerdasan (IQ) rendah kalau
mengalami kecemasan menyebabkan usaha dan hasil belajar mereka
menjadi bertambah merosot. Tetapi kecemasan sangat berkesan untuk
meningkatkan usaha dan hasil belajar pelajar yang bermotivasi rendah
dan yang memiliki kecerdasan tinggi.Motivasi penguatan dapat ditimbulkan melalui diagram kemajuan
belajar murid, memberikan komentar pada setiap kertas tugas, ujian
dan peperiksaan pelajar dan memberikan penghargaan. Guru hendaklah
menjauhi pemahaman bahawa pemberian angka sebagai sumber utama untuk
menimbulkan motivasi penguatan, kerana menitik-beratkan pemberian
angka dalam memotivasi pelajar dapat menimbulkan persaingan yang
tidak sihat dan akan menimbulkan kecemasan di dalam kelas.Motivasi yang diarahkan oleh diri sendiri sangat berkesan dalam
meningkatkan motivasi pelajar dalam belajar. Pelajar-pelajar ini
menunjukkan tingkah laku yang mandiri dalam belajar dan mempunyai
sistem nilai yang baik yang melatar-belakangi tingkah laku mereka
itu. Pembentukan sistem nilai-nilai yang menjadi tanggung jawab guru
pada setiap pelajar, sehingga pelajar-pelajar memiliki motivasi yang
diarahkan oleh diri sendiri adalah sangat penting. Bagi pelajar-
pelajar yang telah memiliki motivasi yang diarahkan oleh diri
sendiri, guru hanya perlu memberikan pelayanan yang sesuai dengan
tuntutan aktiviti belajar mereka.

---------------------------------------------------------------------
-----------
5. MOTIVASI DAN ASPEK-ASPEK PENGAJARANAspek-aspek yang terlibat dalam pengajaran yang meliputi sikap guru,
kaedah pengajaran, bahan pelajaran, media pengajaran dan penilaian
hasil pengajaran sangat mempengaruhi minat dan keghairahan pelajar
dalam belajar.Sikap atau tingkah laku guru dijadikan model oleh pelajar-
pelajarnya. Pelajar-pelajar meniru sikap atau tingkah laku guru,
sama ada yang pantas mahupun yang buruk. Gaya guru dalam memimpin
kelas juga mempengaruhi suasana kelas dan kegiatan pelajar dalam
belajar. Guru yang memberi semangat kepada pelajar dengan menekankan
bahawa semua pelajar dapat berhasil dalam belajar, asal berusaha
keras, rajin, tekun dan tidak mengenal putus asa, akan menimbulkan
semangat pelajar untuk belajar. Mereka tidak takut untuk salah dalam
belajar, kerana mereka yakin jika salah, mereka boleh berusaha lagi
untuk memperoleh yang benar. Guru seperti ini mengembangkan standard
(tingkat kualiti) kesuksesan yang disebut "Multidimensional
Classroom". Berbeza dengan gaya guru yang mengembangkan standar
kesuksesan "Unidimensional Classroom", yang menekankan bahawa
kesuksesan hanya dapat diraih oleh pelajar yang mempunyai potensi
inteligensi tinggi atau pelajar yang cerdas. Pelajar-pelajar yang
dianggap guru kurang berpotensi inteligensi tinggi atau kurang
cerdas, tidak bersemangat untuk belajar dan merasa diri mereka tidak
mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar. Gaya guru dalam
memimpin kelas seperti ini buruk pengaruhnya terhadap suasana kelas
dan motivasi pelajar.Tingkah laku pelajar dalam belajar dapat pula mempengaruhi
keberkesanan pengajaran. Kalau tingkah laku pelajar positif maka
guru-guru cenderung menampilkan pengajaran yang berkesan, dan jika
tingkah laku pelajar negatif maka guru-guru cenderung untuk
menampilkan pengajaran yang kurang berkesan. Ada di antara guru-guru
yang memberikan pelayanan yang tidak sama terhadap pelajar-pelajar
yang berbeza status sosial-ekonomi, berbeza jenis kelamin, berbeza
kebudayaan dan berbeza prestasi belajarnya. Tentu sahaja cara ini
tidak sesuai dengan idea pendidikan yang sebenarnya.Kaedah mengajar yang dapat mengghairahkan dan meraih minat pelajar
untuk belajar adalah memungkinkan pelajar terlibat secara aktif
dalam belajar. Berbagai model mengajar yang dikembangkan oleh Bruce
Joyce dan Marsha, memungkinkan keterlibatan pelajar yang maksimum
dalam belajar. Model-model kaedah mengajar ini menuntut keaktifan
pelajar sesuai dengan taraf perkembangan masing-masing pelajar. Pada
taraf perkembangan pelajar yang tertinggi diharapkan pelajar-pelajar
dapat belajar mandiri; melakukan kegiatan belajar tanpa tergantung
banyak terhadap guru.Bahan pengajaran sangat penting peranannya dalam meningkatkan
motivasi pelajar dalam proses pembelajaran. Guru harus mengenal
faktor-faktor yang harus dikembangkan dalam memilih bahan pelajaran.
Di samping itu guru juga harus mahir dalam mengelola bahan
pengajaran sehingga menarik dan memudahkan pelajar untuk memahami
bahan pengajaran tersebut.Media pengajaran dapat berfungsi untuk mendorong murid belajar
dengan minat dan keghairahan yang tinggi apabila media pengajaran
itu dipilih dengan mempertimbangkan ciri-ciri pelajar, tujuan
pengajaran, jenis bahan pengajaran itu sendiri dan bentuk penilaian
pengajaran yang akan dilaksanakan. Untuk memilih media pengajaran
yang baik maka guru perlu mengetahui langkah-langkah yang harus
ditempuhnya.Aspek pengajaran lainnya yang dapat mempengaruhi motivasi pelajar
dalam belajar adalah pelaksanaan penilaian pengajaran. Penilaian
pengajaran yang dapat meningkatkan aktiviti murid dalam belajar,
adalah penilaian yang dapat memberitahu pelajar tentang kelemahan
dan kekuatannya dalam belajar dan penilaian itu dirasakan oleh
pelajar sebagai penggambaran yang benar tentang taraf penguasaannya
dalam belajar. Penilaian hendaknya diikuti dengan tindak lanjut dari
guru, iaitu membantu pelajar untuk meningkatkan taraf penguasaan
belajar yang sempurna, sehingga pelajar dapat berprestasi lebih
tinggi.

---------------------------------------------------------------------
-----------
6. MOTIVASI DAN PERSEKITARANPersekitaran sekolah mahupun persekitaran rumah penting peranannya
dalam meningkatkan motivasi pelajar dalam belajar. Guru mahupun ibu
bapa hendaknya dapat menciptakan persekitaran sekolah dan
persekitaran rumah yang memungkinkan keghairahan dan minat murid
belajar menjadi meningkat. Persekitaran fizikal sekolah, sama ada
yang menyangkut pengaturan ruangan kelas mahupun pengaturan jumlah
pelajar dalam satu kelas, hendaknya mempertimbangkan persyaratan
fizikal mahupun psikologikal yang menunjang keberkesanan pelajar
dalam belajar.Situasi sosial dalam kelas hendaknya dapat menjamin perasaan aman
dan tingginya kerjasama dikalangan pelajar dalam mencapai tujuan
akademik.Ibu bapa dapat menciptakan situasi fizikal mahupun psikologikal yang
menyokong minat dan keghairahan anaknya dalam belajar. Penyediaan
kesempatan yang diperlukan anak dalam belajar di rumah mahupun di
luar sangat menunjang kesuksesan anak dalam belajar. Membina
hubungan akrab dengan anak dan memberikan perhatian yang tinggi
penting dan patut dilakukan oleh ibu bapa, kalau mahu anaknya
berjaya dalam belajar.

---------------------------------------------------------------------
-----------
7. TEKNIK-TEKNIK MEMOTIVASI MURID DALAM BELAJARBanyak teknik yang dapat dipergunakan guru untuk meningkatkan
motivasi murid dalam belajar. Guru hendaknya selalu ingat betapa
pentingnya memberikan alasan-alasan kepada pelajar mengapa mereka
harus belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk berprestasi
sebaik-baiknya. Guru juga perlu menjelaskan kepada pelajar-pelajar
apa yang diharapkan dari mereka selama dan sesudah proses belajar
berlangsung. Lebih jauh, guru perlu mengusahakan agar pelajar-
pelajar mengetahui tujuan jangka pendek dari pelajaran yang sedang
diikutinya. Ingatlah bahawa ada cara-cara yang berkesan dan ada pula
cara-cara yang tidak berkesan dalam memberikan penghargaan untuk
meningkatkan kegiatan belajar, sikap terhadap belajar dan sikap
terhadap diri sendiri murid, tetapi jangan lupa bahawa untuk pelajar-
pelajar tertentu mungkin dapat merosak motivasi belajar mereka. Oleh
kerana itu, anda sebagai guru harus berhati-hati dalam melaksanakan
ujian dan memberikan angka atau markah kepada pelajar.Cubalah guru melakukan sesuatu yang menimbulkan kekaguman kepada
pelajar untuk merangsang perasaan ingin tahunya. Memang baik sekali
untuk menimbulkan minat belajar, jika sekali-sekala guru memberikan
aktiviti dengan memperkenalkan sesuatu yang baru bagi para pelajar.
Berilah pelajar-pelajar kesempatan untuk mendapatkan penghargaan.
Jadikan jangka masa belajar awal (permulaan) menjadi lebih mudah
bagi pelajar dan usahakan agar semua pelajar mendapat kesempatan
untuk merasa sukses. Tingkatkan motivasi pelajar dengan merangsang
perasaan ingin tahu dengan cara memperkenalkan contoh-contoh yang
khas dalam menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Doronglah
pelajar untuk mempergunakan pengetahuan dan kemahiran serta
pengalaman yang telah mereka pelajari dari bahan pelajaran
sebelumnya untuk mempelajari bahan-bahan yang baru. Cubalah masukan
unsur permainan dalam proses belajar untuk menarik minat dan
memudahkan pemahaman pelajar terhadap bahan yang dipelajari.
Doronglah pelajar anda untuk melaksanakan usaha-usaha penemuan atau
berbagai percubaan (penyelidikan) untuk menemukan sesuatu yang belum
pernah ada.Guru haruslah berusaha untuk sedapat mungkin mengurangi persaingan
di antara pelajar-pelajar dalam meningkatkan motivasi untuk mencapai
prestasi akademik. Jauhilah perkara-perkara atau kejadian-kejadian
yang dapat menimbulkan keengganan murid untuk belajar, sama ada yang
merupakan ketidak-selesaan secara fizikal mahupun yang menyebabkan
hilangnya harga diri pelajar. Jangan ada keinginan guru untuk
menghukum pelajar dengan maksud agar pelajar akan belajar, tetapi
sebaliknya berilah mereka penghargaan. Terakhir yang patut
diperhatikan oleh guru dalam meningkatkan motivasi pelajar adalah
bahawa guru hendaknya peka terhadap suasana atau iklim sosial
sekolah dan benar-benar memahami bagaimana pengaruh iklim sosial itu
terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh para pelajar.Guru hendaklah berhati-hati terhadap apa yang sedang berlangsung di
dalam kelasnya dan mencuba merasakan apabila mengajar sesuatu topik
dengan cara tertentu. Buatlah kumpulan pengalaman mengajar anda
untuk dijadikan cermin dalam mengadakan perbaikan-perbaikan.
Janganlah takut melakukan berbagai percubaan untuk menemukan cara
yang terbaik dalam mengajar. Oleh kerana itu anda harus yakin akan
pentingnya belajar melalui pengalaman. Jika suatu cara yang anda
lakukan berjalan lancar, lakukan lagi; tetapi jika cara itu tidak
atau sedikit sekali memotivasi murid dalam belajar, tinggalkan cara
itu. Mengajar adalah suatu proses yang menuntut perbaikan secara
cermat dan terus menerus.

Dipetik daripada: Seribu Warna Pelangi

0 comments:

Post a Comment

 

Anak pertiwi Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template